Budowa domów


Zobacz etapy pracy nad twoim domem

Celem Naszej Firmy jest to, aby spełniać Państwa oczekiwania i marzenia związane z budową domu. Specjalizujemy się w budowie domów - stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty oraz domy pod klucz. Pragniemy aby każdy klient był zadowolony z naszych usług od momentu podpisania umowy, postawienia pierwszej cegły przez długie lata użytkowania swojego wymarzonego domu. Gwarantujemy, iż do budowy domów używamy materiałów wysokiej jakości oraz renomowanych producentów. Współpracujemy ze sprawdzonymi i zaufanymi firmami. To właśnie jakość jest wizytówką naszej firmy. Zatrudniamy ludzi doświadczonych, gdzie każdy jest specjalistą w swoim fachu. Robimy wszystko, aby spełniać oczekiwania naszych inwestorów. Zatrudniamy dekarzy z wieloletnim doświadczeniem, sprawdzonych hydraulików, murarzy, malarzy, architektów, projektantów wnętrz, którzy mogą pochwalić się niejednym, oryginalnym i funkcjonalnym projektem.

To co robimy – robimy z pasją, to ona jest motorem napędowym naszych działań. Zapewniamy solidne , terminowe i profesjonalne wykonanie usług.

Etap 0 - załatwianie formalności

Wybór działki pod dom

Jeżeli postanowiliście wybudować wymarzony dom, ale nie macie jeszcze działki – kupno jej będzie pierwszą i najważniejszą czynnością. Od trafnego i prawidłowego wyboru będzie zależał dalszy ciąg procesu inwestycyjnego. Po wytypowaniu interesującej działki, a przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży należy sprawdzić jej stan formalno-prawny oraz perspektywy związane z planowanym zagospodarowaniem otoczenia.Na początku trzeba ustalić, czy sprzedającemu przysługuje prawo własności do oferowanego terenu. Najważniejszym dokumentem stwierdzającym stan prawny nieruchomości jest poświadczony odpis z wszystkich, tj. czterech działów założonej dla niej księgi wieczystej. Odpis jest ważny jedynie przez 3 miesiące licząc od daty jego wydania.
 
 

Dobrze jest obejrzeć księgę wieczystą osobiście, zwracając uwagę czy nie ma w niej wzmianki o złożonym wniosku o dokonanie wpisu. Ponieważ taki wniosek będzie dopiero rozpatrywany, to interesujące nas fakty mogą ulec zmianie. Dane nieaktualne będą w księdze podkreślone kolorem czerwonym. Poza informacją, kto jest właścicielem działki, z księgi wieczystej można się dowiedzieć tak przydatnych rzeczy jak to, czy działka nie jest obciążona hipoteką (czyli czy nie jest zadłużona!), czy nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym jak np. służebnością drogi koniecznej (czyli prawem sąsiadów do przejeżdżania i przechodzenia przez ten grunt) lub innymi wadami. Księgi wieczyste znajdują się w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych właściwych dla miejsca położenia działki.

Przeglądanie ksiąg jest bezpłatne, ale aby obejrzeć księgę musimy od właściciela gruntu otrzymać jej numer (będzie na odpisie). Umowa kupna nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego.

Załatwianie niezbędnych pozwoleń , wpisów i zgłoszeń do urzędów

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe następuje na wniosek zainteresowanego i jest bezpłatne. Trzeba wiedzieć, że może o nią wystąpić zarówno właściciel, jak i inne osoby, które nie mają tytułu prawnego do działki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby urząd wydał ją kilku niezależnym osobom jednocześnie. Wynika to z tego, że sama decyzja nie nadaje praw do terenu i nie narusza prawa własności ani uprawnień osób trzecich. Jeżeli postaramy się o nią przed zakupem gruntu, to odniesiemy podwójną korzyść. Po pierwsze zdobędziemy pewność, co i w jaki sposób będzie można zbudować na wybranej działce, a po drugie zdobędziemy już na wstępie dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę przez co skrócimy późniejsze formalności.
Na ogół gotowe wzory wniosków są dostępne w urzędzie gminy.
Ale uwaga - obecna konstrukcja prawa sprawia, że wydanie decyzji nie zawsze będzie możliwe, tzn. do jej wydania musi być spełniony szereg warunków wyszczególnionych w Art,61.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr. 80, poz. 717). Wystarczy na przykład, że dany teren nie będzie miał dostępu do drogi publicznej, lub że żadna z działek sąsiednich nie jest zabudowana w sposób, który pozwala określić wymagania dotyczące nowej zabudowy, a decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie otrzymamy. Podobnie, jeśli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, to postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zostanie zawieszone do czasu uchwalenia planu. Jeśli interesująca nas działka znajduje się na terenie dla którego nie uchwalono planu miejscowego, a wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będzie niemożliwe, to najlepiej wstrzymać się z jej zakupem.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinien zawierać określenie:

 • granic terenu objętego wnioskiem - czyli granic działki oznaczonych na kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej (mapa powinna obejmować teren, którego dotyczy i najbliższe jego otoczenie),
 • funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu – czyli opis budynku jaki zamierzamy wybudować (jego przybliżoną powierzchnię i wysokość), dodatkowo należy ująć planowany garaż, śmietnik, itp. a także planowany sposób zagospodarowania terenu (w którym miejscu na działce przewidujemy usytuowanie budynków), - zapotrzebowania na wodę, energię i sposób odprowadzenia ścieków oraz innych potrzeb co do infrastruktury technicznej,
 • czy i w jaki sposób planowany obiekt będzie wpływał na środowisko (w przypadku budownictwa jednorodzinnego raczej nie jest potrzebne).

Dane, które wpisujemy do wniosku mają charakter orientacyjny, opisujemy co chcielibyśmy zrealizować - nie trzeba mieć ani projektu budowlanego ani koncepcji zabudowy. Nie są również potrzebne warunki techniczne przyłączenia mediów, ani spełnienie jakichkolwiek innych warunków na rzecz gminy. Urząd wydając decyzję określa wiążąco co będzie można zrealizować na naszej działce i dopiero w oparciu o te wytyczne powstaje projekt budowlany.

 
 

Decyzja o warunkach zabudowy

W decyzji gmina określa:

 • rodzaj inwestycji, czyli co można zbudować,
 • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych (np. ochrona środowiska),
 • warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, czyli do jakich sieci ma być podłączony budynek albo jakie urządzenia należy zainstalować na działce (szambo, studnia),
 • warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru został uchwalony,
 • wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich,
 • linie rozgraniczające inwestycji – czyli obszar na którym planowana jest budowa z pełną infrastrukturą , wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali,
 • okres ważności decyzji (we wniosku warto zaznaczyć, jaki termin ważności decyzji nas interesuje, zwłaszcza wtedy, gdy nie planujemy od razu występować o pozwolenie na budowę),
 • w miarę potrzeby szczególne warunki wynikające z charakteru inwestycji.

Decyzja szczegółowo określa dalsze kroki postępowania, wskazuje jakie opinie, warunki i uzgodnienia powinniśmy uzyskać.

Przykładowo, może to być obowiązek uzgodnienia projektów przyłączy w zespole uzgadniania dokumentacji (popularnie ZUD – organ, który nadzoruje przebieg sieci uzbrojenia na danym terenie administracyjnym), uzgodnienie projektu z konserwatorem zabytków (jeśli dom będzie budowany w strefie objętej ochroną konserwatorską), uzyskania zgody na ewentualną wycinkę drzew, etc.

Projektowanie przyłączy wraz z pozwoleniami odpowiednich instytucji

Projekt powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jego zakres i treść powinny być dostosowane do charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót. Projekt powinien również być zgodny z obowiązującymi przepisami.

Projekt budowlany
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Projekt budowlany składa się z dwóch części: projektu zagospodarowania działki (terenu) i projektu architektoniczno-budowlanego.

 
 

Częścią dodatkową projektu budowlanego, w rozumieniu odpowiednich przepisów, są też uzgodnienia i pozwolenia oraz oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o przyłączeniu obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych i dróg komunikacyjnych oraz zapewnieniu dostaw mediów (odpowiednio do potrzeb: wody, energii, ciepła, gazu). Jeśli jest to konieczne do projektu budowlanego należy dołączyć również wyniki badań geologicznych posadowienia obiektów budowlanych. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1133).
Częścią projektu budowlanego, w rozumieniu odpowiednich przepisów, są też uzgodnienia, nałożone jako obowiązkowe w Decyzji, oraz oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw mediów - odpowiednio do potrzeb.

Projekt zagospodarowania działki musi być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych. Obejmuje określenie granic działki, usytuowanie istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu (w tym projekty przyłączy), zieleń istniejącą i projektowaną, itd.

 
 

Jak włączyć „projekt gotowy” do projektu budowlanego

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, przed zakupem projektu, czy odpowiada on warunkom podanym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej przez urząd gminy. W przypadku niezgodności można wybrać inny plan, który spełnia postawione warunki i oczywiście, jest tak samo dogodny dla inwestora. Innym rozwiązaniem może być zaadaptowanie wybranego projektu z uwzględnieniem zmian, ale wtedy mamy najczęściej do czynienia z przeprojektowaniem budynku, na które będzie niezbędne uzyskanie zgody autora.

Obowiązki projektanta i zamawiającego projekt niezależnie od tego, czy zamówimy projekt indywidualny, czy też zlecimy adaptację projektu gotowego, to obowiązki projektanta będą takie same. Do podstawowych obowiązków projektanta zalicza się:


  Etap I - stan zerowy

  • Fundamenty i zbrojenie
  • Instalacje Wod Kan wewnątrz fundamentów
  • Chudy beton
  • Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe fundamentów
   
   

Etap II - stan surowy otwarty

 • Ściany zewnętrzne
 • Ściany działowe
 • Stropy
 • Więźba dachowa
 • Pokrycie dachu, obróbki blacharskie
 • Okna połaciowe (dachowe) Rynny i rury spustowe
 • Okna połaciowe (dachowe)
 
 

Etap III - stan surowy zamknięty

 • Wstawienie okien
 • Montaż drzwi garażowych oraz wejściowych
 
 

Etap IV - stan deweloperski

 • Ocieplenie ścian oraz elewacje w kolorze
 • Ocieplenie poddasza
 • Wykonanie przyłączy Wod - Kan - Gaz - CO, Telefon
 • Instalacje Wod - Kan - Gaz - CO, Elektryczna, Internetowa, Telefoniczna, Alarmowa
 • Tynki wewnętrzne
 • Wylewki
 • Chodnik, opaska, dojazd do garażu
 • Ogrodzenie działki
 • Montaż bramy i furtki
 
 

Etap V - stan pod klucz

 • Posadzki
 • "Biały montaż" - gniazdka, włączniki itd
 • Flizy
 • Malowanie
 • inne wg. Uzgodnień (projektant wnętrz - zapraszam do naszej galerii, projektowanie i zagospodarowanie zieleni)

EFEKT KOŃCOWY – BEZCENNY!

 
 

Spodobała Ci się nasza oferta nie czekaj już teraz pobierz wzór umowy na budowę domów